• image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Tříletý výcvik se skládá z 320 hodin teoretické a dovednostní průpravy a 35 hodin supervize. Celý výcvikový program je zaměřený především na získání praktických muzikoterapeutických dovedností využitelných v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a dalších pomáhajících profesích s širokou škálou klientů včetně práce s klienty s těžkým a kombinovaným postižením.

Tento program frekventanti absolvují na pravidelných třídenních setkáních, které se uskuteční 4 x ročně. V posledním roce kurzu bude součástí těchto setkání skupinová supervize v malých skupinách a 5 hodin individuální supervize. K tomu navíc účastníci absolvují závěrečné kolokvium se závěrečnou zkouškou.

Teoretická a dovednostní průprava (celkem 315 hodin):

1. Teoretické přednášky a eseje   85 hodin
2. Nácvik metod a prožitkové bloky ve velké skupině   170 hodin
3. Nácvik metod a prožitkové bloky v malé skupině    30 hodin
4. Závěrečné kolokvium   30 hodin

Teoretická a dovednostní průprava proběhne formou prožitkově vedených seminářů rozvržených do tří let trvání výcviku. V rámci jednotlivých setkání se budeme blíže věnovat konkrétnímu typu klientů - děti, senioři, lidé s postižením, s psychickým onemocněním atd. Součástí této průpravy jsou akreditované kurzy konceptu bazální stimulace a konceptu snoezelen. Výcvik zahrnuje tyto základní tematické okruhy:

 • Muzikoterapeutické systémy a přístupy v ČR a v zahraničí
 • Vliv zvuku a hudby na člověka ve zdraví i nemoci
 • Celostní přístup v muzikoterapii
 • Muzikoterapie v kontextu sociálních služeb a dalších pomáhajících profesí
 • Muzikoterapeutický proces (kontraktování, realizace, dokumentace, ukončení, evaulace)
 • Muzikoterapeutické metody a možnost jejich využití u různých klientů
 • Muzikoterapie v kontextu expresivních terapií a dalších terapeutických přístupů
 • Muzikoterapie ve spojení s konceptem bazální stimulace
 • Muzikoterapie ve spojení s konceptem snoezelen
 • Muzikoterapie v kontextu komplexní podpory a péče o klienta
 • Osobnost terapeuta
 • Supervize v muzikoterapii

Závěrečné kolokvium – frekventanti výcviku ve 3. ročníku vypracují kazuistiku vycházející z vlastní muzikoterapeutické praxe, kterou prezentují a obhajují v rámci závěrečného kolokvia. Kazuistika zahrnuje kromě popisu případu i teoretické zarámování a konceptualizaci. Závěrečného kolokvia se účastní celá komunita za účasti lektorů. Vedle obhájení závěrečné práce je smyslem kolokvia sdílení a reflexe zkušeností získaných v rámci výcviku, zážitek procesu integrace a podpoření vlastního terapeutického přístupu absolventů.

Supervize (celkem 35 hodin)

1. skupinová supervize   30 hodin
2. individuální supervize   5 hodin

Skupinová supervize proběhne se zkušeným externím supervizorem v posledním roce výcviku. Jejím účelem je především supervize případu pro závěrečnou kazuistiku.
Student dále absolvuje individuální supervizi s jedním supervizorem, záměrem je zejména podpora vytváření osobního terapeutického přístupu.
Supervizní část je personálně i časově oddělena od dovednostní a teoretické části výcviku. Supervize má za cíl provázet a podporovat studenta v jeho klinické praxi, rozšiřovat jeho uvědomění z dané terapeutické situace, minimalizovat jeho neuvědomované emoční reakce, pracovat s protipřenosem.

Složení výcvikového týmu:

Garant výcviku: Mgr. Tomáš Procházka
Lektoři výcviku: Mgr. Tomáš Procházka a Mgr. Zuzana Ouředníčková
Externí lektoři výcviku: Mgr. Jana Fojtíčková, Mgr. Zdeněk Vilímek, Mgr. Hana Studená, Mgr. Anna Horká, Mgr. Svatava Drlíčková, PhDr. Karolína Friedlová, Bc. Renáta Filatova, PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D     
Externí supervizor: Mgr. Noemi Komrsková, PhDr. Jana Procházková (supervize lektorského týmu)

ETICKÝ KODEX:

Lektoři i supervizoři a účastníci výcviku akceptují etický kodex CZMTA, což stvrdí svým podpisem před začátkem výcviku.

Podmínky přijetí do výcviku:

 • minimální věk 22 let
 • přihláška obsahující strukturovaný životopis a motivační dopis
 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru o osobní motivaci a předpokladech pro výcvik
 • přijetí etického kodexu CZMTA
 • práce v pomáhající profesi nebo alespoň jasná perspektiva nejpozději do začátku 2. ročníku výcviku (lidé s praxí jsou preferováni)
 • vzdělání minimálně SŠ ukončené maturitou
 • uzavření smlouvy o výcviku

Podmínky ukončení výcviku:

 • absolvování předepsaných hodin
 • zpracování tematických esejí zadaných v průběhu výcviku
 • vypracování závěrečné kazuistiky
 • úspěšné obhájení závěrečné práce
 • vyrovnání finančních závazků

Termín  výcviku: září 2017 – leden 2020

První víkendové setkání se uskuteční v termínu 22. – 24. září 2017 (CSS Tloskov).

Kontakt pro přihlášky a dotazy:    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Tomáš Procházka), tel.: 774 489 217

Cena výcviku:

Celková cena výcviku je 43.750 Kč. V ceně jsou zahrnuty i akreditované kurzy Bazální stimulace, Snoezelen a 30 hodin výcvikové supervize.
Platba je rozdělena do půlročních zálohových splátek.

Místo konání:

Jednotlivá víkendová setkání se budou konat v Centru sociálních služeb v Tloskově (www.tloskov.cz) a Chatě V Zákoutí v Harrachově. (www.zakoutiharrachov.cz).

Teoretické ukotvení výcviku:

Výcvik v integrativní muzikoterapii je systematickým výcvikovým programem, zaměřeným na proces integrace v muzikoterapii. Lektoři sami vycházejí z asimilativního modelu integrace v muzikoterapii (integrace poznatků z různých směrů do vlastního základního směru). V tomto pojetí integrace nejde o vytváření nové muzikoterapeutické metateorie ani o technický eklekticismus bez teoretického zázemí. Během výcviku si frekventanti osvojují schopnost vlastní integrativní perspektivy jako procesu stále pokračujícího vzdělávání a tvořivosti, které směřují k přístupu „šitému na míru“ konkrétní terapeutické situaci. Výcvik je postaven tak, aby podporoval účastníky ve vytváření vlastního terapeutického přístupu, ve kterém budou integrovat získané a dobře ukotvené teoretické i praktické znalosti. Lektoři jsou vzdělaní v různých směrech a terapeutických přístupech (muzikoterapie, psychodynamická psychoterapie, rodinná a systemická terapie, body terapie, bazální stimulace, biosyntéza) a ve své práci přirozeně adaptovali integrativní přístup do své muzikoterapeutické praxe.